Typical Power Distribution


ATX/ATX12V Intel ATX Power Supply Design Guide V1.1

ATX
200W
Output Min. Max. Peak
+12V 0.0 8.0 10.0
+5V 1.0 21.0 -
+3.3V 0.3 14.0 -
-5V 0.0 0.3 -
-12V 0.0 0.8 -
+5VSB 0.0 1.5 2.5
+3.3Vと+5Vの合計出力は、最大125W
250W
Output Min. Max. Peak
+12V 0.0 10.0 12.0
+5V 1.0 25.0 -
+3.3V 0.3 16.0 -
-5V 0.0 0.3 -
-12V 0.0 0.8 -
+5VSB 0.0 1.5 2.5
+3.3Vと+5Vの合計出力は、最大145W
300W
Output Min. Max. Peak
+12V 0.0 12.0 14.0
+5V 1.0 30.0 -
+3.3V 0.3 20.0 -
-5V 0.0 0.3 -
-12V 0.0 0.8 -
+5VSB 0.0 1.5 2.5
+3.3Vと+5Vの合計出力は、最大180W

ATX12V
200W
Output Min. Max. Peak
+12V 0.0 10.0 12.0
+5V 0.1 21.0 -
+3.3V 0.3 14.0 -
-5V 0.0 0.3 -
-12V 0.0 0.8 -
+5VSB 0.0 1.5 2.5
+3.3Vと+5Vの合計出力は、最大125W
250W
Output Min. Max. Peak
+12V 0.0 13.0 16.0
+5V 0.1 25.0 -
+3.3V 0.3 20.0 -
-5V 0.0 0.3 -
-12V 0.0 0.8 -
+5VSB 0.0 1.5 2.5
+3.3Vと+5Vの合計出力は、最大145W
300W
Output Min. Max. Peak
+12V 0.0 15.0 18.0
+5V 0.1 30.0 -
+3.3V 0.3 28.0 -
-5V 0.0 0.3 -
-12V 0.0 0.8 -
+5VSB 0.0 1.5 2.5
+3.3Vと+5Vの合計出力は、最大180W


WTX Intel WTX Power Supply Design Guidelines V1.0
460W
Output Min. Max. Peak
+3.3V 0.0 45.0 -
+5V 1.0 27.0 -
-12V 0.3 0.6 -
+12VIO 0.0 16.0 18.2
+12VDIG 0.0 18.0 -
+5VSB 0.0 0.72 -
+3.3VAUX 0.0 3.0 -
+3.3Vと+5Vの合計出力は、最大200W
+3.3Vと+5Vと+12VIOの合計出力は、最大300W
610W
Output Min. Max. Peak
+3.3V 0.0 48.0 -
+5V 1.0 25.0 -
-12V 0.3 0.6 -
+12VIO 0.0 16.0 18.2
+12VDIG 0.0 14.0 -
+12VCPU 0.0 18.0 -
+5VSB 0.0 0.72 -
+3.3VAUX 0.0 3.0 -
+3.3Vと+5Vの合計出力は、最大220W
+3.3Vと+5Vと+12VIOの合計出力は、最大320W
800W
Output Min. Max. Peak
+3.3V 0.0 50.0 -
+5V 1.0 25.0 -
-12V 0.3 0.6 -
+12VIO 0.0 16.0 18.2
+12VDIG 0.0 18.0 -
+12VCPU 0.0 16.0 -
+12VCPU2 0.0 16.0 -
+5VSB 0.0 0.72 -
+3.3VAUX 0.0 3.0 -
+3.3Vと+5Vの合計出力は、最大200W
+3.3Vと+5Vと+12VIOの合計出力は、最大320W


line.gif

ホームへ  戻る